GIF podtrzymał decyzję WIF o odmowie zmiany wspólnika w spółce jawnej oraz zmiany nazwy

7 lutego tego toku do kancelarii łódzkiego WIF wpłynął wniosek spółki X o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki. Na bazie danych z KRS WIF ustalił, że w spółce doszło do zmiany wspólników, w wyniku czego została zmieniona również nazwa spółki. WIF wezwał spółkę do złożenia zaświadczenia o posiadaniu przez nowego członka prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

Strona wystosowała swoje stanowisko wskazując, że spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przed wejściem w życie ustawy z 7.04.2017r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, która wprowadziła wymóg, aby w spółce jawnej zasiadali wyłącznie wspólnicy będący farmaceutami posiadającymi prawo do wykonywania zawodu.

Spółka złożyła odwołanie od decyzji, zaskarżając ją w całości.

GIF po zapoznaniu się ze sprawą utrzymał decyzję WIF:

GIF podziela stanowisko organu I instancji, że zmianie zezwolenia w części dotyczącej zmiany nazwy podmiotu uprawnionego do prowadzenia apteki sprzeciwia się art. 99 ust. 4 pkt 2 p.f., który stanowi, że prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 4 i art. 4b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.

 

(…) postępowanie prowadzone jest w zakresie zmiany zezwolenia, które to postępowanie zostało wszczęte na wniosek Strony i nie dotyczy oceny ważności wydanego już zezwolenia. Wszelkie zaś zmiany zezwolenia dokonywane w obowiązującym stanie prawnym muszą być z nim zgodne, tym samym obecne regulacje ograniczają zakres zmian, których Strona może dokonać, aby utrzymać zezwolenie.

 

Źródło: Łódzka Okręgowa Izba Aptekarska – kliknij tutaj, aby przeczytać całą decyzję.

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www