GIF przychylił się do wniosku ZAPPA – decyzja WIF była bezzasadna

Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił zaskarżone przez ZAPPA postanowienie warmińsko-mazurskiego WIF, dotyczące oddalenia wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek dla największej sieci w Polsce, z uwagi na naruszenie art. 99.3, czyli limitu koncentracji aptek 1% w województwie.

Na bazie przedstawionych przez nas dokumentów GIF wskazał na wysokie prawdopodobieństwo dojścia do naruszenia art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Przypomnijmy, że wraz z wnioskiem o rozpoczęcie w/w postępowania przekazaliśmy analizę, z której na bazie akt KRS i rejestru aptek wynika, że na terenie województwa warmińsko-mazurskiego prowadzonych jest 46 aptek ogólnodostępnych pod nazwą „DOZ”, „Dbam o Zdrowie”, „Apteka DOZ”, „Apteka Dbam o Zdrowie” etc. – 21 z nich to apteki franczyzowe DOZ S.A., natomiast 25 aptek należy do spółek grupy kapitałowej DOZ S.A.

W składanym wniosku dowodziliśmy, że za ograniczeniem koncentracji aptek na terenie poszczególnych województw przemawia art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 u.p.f.. Co za tym idzie, 21 spółkom należącym do grupy kapitałowej DOZ powinno zostać cofnięte zezwolenie (art. 37ap u.p.f.), gdyż przestały spełniać warunki określone przepisami, a wymagane do wykonywania działalności określonej w zezwoleniu.

Jak się okazało, WIF najpierw wezwał ZAPPA do uzupełnienia braków formalnych (choć de facto było to życzenie ustalenia stanu faktycznego i dowodów, których nie należy wymagać w trybie uzupełniania braków formalnych), a następnie po uzupełnieniu wniosku odmówił wszczęcia postępowania z urzędu uznając, że cele statutowe i zadania ZAPPA stoją w sprzeczności z wnioskowanym cofaniem zezwoleń prowadzących do ograniczenia, a nie rozwoju rynku (sic!). Jednocześnie WIF wskazał, że nie wykazaliśmy konkretnego interesu społecznego dla cofnięcia omawianych zezwoleń.

Po otrzymaniu powyższej decyzji wnieśliśmy o uchylenie postępowania do GIF, który po zapoznaniu się z dokumentacją uchylił decyzję instancji w całości i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia wskazując, że WIF dokonał błędnej oceny przesłanek podniesionych w naszym wniosku.

GIF wskazał, że WIF nie przeprowadził własnego postępowania dowodowego, które obaliłoby twierdzenia zawarte we wniosku ZAPPA, a wyszedł z błędnego założenia, że przedsiębiorca musi spełniać wymogi określone w art. 99 ust. 3 u.p.f. jedynie w chwili udzielania zezwolenia na prowadzenie apteki w związku z czym brak jest podstaw do badania wystąpienia określonych  w ww., przesłanek, gdy do przekroczenia 1% prowadzonych na danym obszarze aptek dochodzi już po udzieleniu zezwolenia np. na skutek zmian składu wspólników lub akcjonariuszy spółek.

Zdaniem organu odwoławczego, na skutek błędnej oceny przesłanek do wszczęcia postępowania, organ I instancji nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego oraz nie ustalił wszystkich okoliczności sprawy, co skutkowało bezzasadną odmową wszczęcia postępowania.

(…) zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku ZAPPA, liczba aptek prowadzonych w województwie warmińsko-mazurskim, w dniu złożenia wniosku oscylowała w granicach 450 aktywnych aptek ogólnodostępnych, co skutkowało ustaleniem, że jednoprocentowy próg maksymalnej ustawowej koncentracji aptek prowadzonych przez jeden podmiot i podmioty przez niego kontrolowane wynosi 4 apteki.

Jednocześnie w swoim stanowisku GIF wskazał obowiązki WIF tj. przeprowadzenie postępowania, które ustali czy doszło do przekroczenia 1% prowadzonych aptek na terenie województwa, a następnie podjęcie działań prowadzących do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Dodamy tylko, że w powyższej sprawie złożyliśmy wnioski o wszczęcie postępowania do 15 WIF, z których tylko 1 podjął sprawę i dopuścił nas do niej na prawach strony, a 14 odmówiło wszczęcia postępowania: http://aptekarze.org.pl/wif-wszczyna-postepowanie-w-sprawie-naruszenia-limitow-koncentracji-aptek-zappa-dopuszczona-na-prawach-strony/.

 

TREŚĆ DECYZJI GIF – kliknij TUTAJ!

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www