Precedensowy udział Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sprawie naruszenia limitu 1% przez sieć aptek

Informujemy, że przed Śląskim Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym („WIF”) w Katowicach z wniosku ZAPPA toczy się postępowanie w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek, w związku z naruszeniem przepisów art. 99 ust. 3 i 99 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne („PF”). Według ZAPPA, do naruszenia przepisów mogło dojść podczas próby sprzedaży lokalnej małej sieci aptek (większej sieci aptek.  Poprzez zmiany w składzie osobowym wspólników spółki mogło także dojść do naruszenia postanowień art. 99 ust. 4 PF. Potwierdzenie tych naruszeń prawa w toczącym się postępowaniu administracyjnym powinno doprowadzić do cofnięcia zezwoleń spółce w oparciu o art. 37ap PF.  

Śląski WIF dopuścił do toczącego się postępowania na prawach strony, poza ZAPPA, także  Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców („MŚP”). ZAPPA zwróciła się więc do Rzecznika MŚP o jego aktywny udział w tym postępowaniu w celu ochrony praw polskich mikroprzedsiębiorców, zgodnie z art. 1 ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. W szczególności chodzi o ochronę przed działaniami z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji, zmierzającymi do przejęcia kontroli na polskim rynku aptekarskim, przez duże polskie i zagraniczne podmioty, z naruszeniem praw mikroprzedsiębiorców.

Załączamy pełną treść listu do Rzecznika MŚP, który przedstawia rozbudowaną argumentację prawną opartą na orzecznictwie sądowym i poglądach przedstawicieli nauki prawa.  

Pismo do Rzecznika MŚP, 30.12.2019 

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www