Przepisy antykoncentracyjne obowiązują apteki przez cały okres działalności

NSA w wyroku z dnia 11 sierpnia 2020 r. wyjaśnił, że rozstrzygając w przedmiocie uprawnienia do prowadzenia apteki nie można pomijać przepisów powszechnie obowiązującego prawa określających warunki, od spełnienia których uzależnione jest uzyskanie w drodze zezwolenia uprawnienia do prowadzenia apteki ogólnodostępnej, co odnieść należy zarówno do warunków pozytywnych, jak i warunków negatywnych udzielenia wymienionego zezwolenia. NSA podkreślił, że dotyczy to także sytuacji, gdy miałoby to nastąpić w drodze sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków (art. 494 KSH) – pisze na portalu prawo.pl prof. Maciej Rogalski z Uczelni Łazarskiego, wspólnik w kancelarii Rogalski i Wspólnicy.

NSA podkreśla, że zasada przejścia praw, w tym zezwoleń, nie ma nieograniczonego charakteru, albowiem we wskazanym w tym przepis zakresie ,,ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi” może stanowić inaczej (por. również wyrok NSA z dnia 20 lipca 2017 r., sygn. akt II GSK 1414/16). Według NSA, ustawą stanowiącą inaczej w rozumieniu art. 494 § 2 KSH jest ustawa – Prawo farmaceutyczne, a ściślej rzecz ujmując te spośród jej przepisów, które określają warunki (zarówno pozytywne, jak i negatywne), od których uzależnione jest wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Skoro bowiem jej przedmiotem są wynikające z zezwolenia uprawnienia, z których przejmowany podmiot, po ich przyznaniu i do czasu dokonania przekształcenia, mógł efektywnie korzystać (i nie został ich pozbawiony), to tym bardziej warunki korzystania z tych uprawnień musi spełniać również podmiot przejmujący.

NSA trafnie podkreśla, że należy uwzględniać szczególny rodzaj oraz specyfikę przedmiotu działalności polegającej na prowadzeniu aptek, jego zakotwiczenie w funkcjonującym systemie ochrony zdrowia, a co za tym idzie oczywistą wręcz potrzebę objęcia tej działalności ścisłą reglamentacją, kontrolą i nadzorem motywowanymi, między innymi, względami ochrony zdrowia, co w tym kontekście prowadzi do wniosku, że podmiot przejmujący uprawnienie do prowadzenia apteki, także musi spełniać warunki przewidziane w Prawie farmaceutycznym w zakresie prowadzenia apteki.

Cały artykuł na portalu Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/zdrowie/przepisy-antykoncentracyjne-w-aptekach-zdaniem-prof-rogalskiego,508050.html

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www