Kolejne postępowanie z inicjatywy ZAPPA – zero tolerancji dla naruszania zakazu koncentracji

Na wniosek ZAPPA Warmińsko-Mazurski WIF wszczął postępowanie wobec aptek DOZ działających z naruszeniem limitów koncentracyjnych na terenie województwa. Obecnie w całej Polsce toczy się już ok. 70 postępowań przeciw tej sieci i w tej sprawie, rozpoczętych właśnie z wniosku ZAPPA.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że pozyskane informacje o działaniach podjętych przez zezwoleniobiorcę rodzą podejrzenia zaprzestania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu, w myśl art. 37ap ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne, w zakresie naruszenia przez zezwoleniobiorcę art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo farmceutyczne i wszczął z urzędu postępowanie administracyjne wobec zezwoleniobiorcy i dopuścił ZAPPA do udziału w tejże sprawie.

Ogromnie nas cieszy, że Inspekcja podejmuje ten temat, ponieważ apteczne sieci omijają zapisy Prawa farmaceutycznego od lat, niestety dotąd czuły się bezkarne. Polski rynek apteczny potrzebuje stanowczego bata. Liczymy, że postępowania WIF zakończą się cofnięciem zezwoleń, ponieważ naruszenie limitów koncentracji ma rujnujące skutki dla całego rynku, poza tym stanowi naruszenie Konstytucji RP, na co wskazał m.in. Naczelny Sąd Administracyjny (II GSK 278/19):

„(…) wskutek koncentracji mogłoby zaistnieć także niebezpieczeństwo zamknięcia aptek innych przedsiębiorców, aptekarzy, które nie wytrzymywałyby konkurencji z podmiotem rozbudowującym sieć aptek, wbrew zakazom z art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy Prawo farmaceutyczne. Byłoby to niezgodne z art. 68 ust. 1 Konstytucji RP, stanowiącym zasadę, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. W konsekwencji dostęp pacjentów byłby utrudniony, a nadto mogłoby dojść do złamania reguły wolnej konkurencji w ramach społecznej gospodarki rynkowej (art. 20 Konstytucji RP, por. postanowienie NSA o sygn. akt II GZ 1027/16). Prowadziłoby to zatem do wyeliminowania słabszych aptek, jak też umiejscowienia większej liczby aptek w atrakcyjnych miejscach i eliminowania stamtąd słabszej finansowo (mniejszej) konkurencji, jednocześnie pozostawiając poza kręgiem zainteresowania takiego przedsiębiorcy nieatrakcyjne finansowo obszary, np. wsie (por. wyrok TSUE w sprawie C-367/12, pkt 24-29, opubl. europa.curia.eu). Mając na uwadze, że życie i zdrowie zajmują najważniejsze miejsce wśród dóbr chronionych prawem, to zezwolenie na prowadzenie apteki, stanowiące odstępstwo od podstawowej swobody przedsiębiorczości powinno opierać się na obiektywnych, niedyskryminacyjnych i znanych wcześniej kryteriach zapewniających jego odpowiedniość. Chodzi o zapewnienie należytego i odpowiedniej jakości zapatrzenia ludności w lekarstwa. Według art. 86 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne. A usługi farmaceutyczne mają mieć na celu ochronę zdrowia publicznego. Muszą więc być dostępne dla pacjentów i realizowane na poziomie spełniającym wymogi (konstytucyjny i ustawowy) ochrony zdrowia publicznego. Od podmiotu prowadzącego aptekę można wymagać, aby nie był nastawiony wyłącznie na zysk, lecz bilansował elementy ekonomiczne z elementami ochrony zdrowia. Przy nadmiernej koncentracji aptek równowaga między wspomnianymi elementami mogłaby zostać zaburzona, gdyż przeważałby element zysku.”

 

Zachęcamy do przeczytania naszych wcześniejszych artykułów w tym temacie:

https://aptekarze.org.pl/slaski-wif-postanowil-o-polaczeniu-30-spraw-w-jedno-postepowanie/

https://aptekarze.org.pl/wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego-apteka-nie-moze-byc-nastawiona-wylacznie-na-zysk/

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www