GIF ponownie staje po stronie ZAPPA – WIF dopuścił się bezczynności w prowadzeniu postępowania

Główny Inspektor Farmaceutyczny przyznał, że WIF bez rażącego naruszenia prawa opóźnia postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez ZAPPA i wezwał organ I instancji do załatwienia sprawy w terminie 30 dni.

Pełnomocnik ZAPPA 11 maja 2018 r. złożył wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie ponadlimitowych (1%) aptek przez spółki należące do grupy DOZ S.A. z siedzibą w Warszawie oraz o dopuszczenie do udziału na prawach strony Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek.

Po ponad 30 dniach otrzymaliśmy pierwsze pismo, które wzywało ZAPPA do uzupełnienia braków formalnych oraz złożenia 89 osobnych wniosków do każdego z zezwoleń oraz zapłacenia 89 opłat skarbowych za 89 pełnomocnictw. WIF tłumaczył, iż nie może prowadzić jednego postępowania do 90 spraw mimo, iż stan faktyczny w poszczególnych sprawach nie różnił się, co w odpowiedzi z 19.07.2018 r. wyjaśnił nasz pełnomocnik.

Mimo uzupełnienia braków i ponownego przedstawienia sedna sprawy 2.08.2018 r. otrzymaliśmy kolejną odpowiedź – WIF pozostawił sprawę bez rozpoznania uznając, że nie uzupełniliśmy braków formalnych w wyznaczonym terminie. Kompletna obstrukcja procesowa. Nie daliśmy za wygraną i 10 kwietnia tego roku za pośrednictwem łódzkiego WIF wnieśliśmy do GIF-u ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a.

GIF pozytywnie odpowiedział na nasz wniosek wskazując, że wezwanie do złożenia 90 osobnych wniosków było bezzasadne.
„Jak słusznie podniósł pełnomocnik organizacji, żaden przepis prawa nie zabrania bowiem wnioskodawcy, złożenia kilku (wielu) żądań w jednym wniosku.

„W przedmiotowej sprawie jedno pismo skarżących (…) zawiera wiele wniosków. Obowiązkiem organu w takiej sytuacji jest po pierwsze ustalenie zakresu żądania skarżących, następnie zbadanie własnej właściwości do rozpoznania poszczególnych wniosków, ewentualne przekazanie wniosków wedle właściwości, w tym zakresie, w jakim organ jest niewłaściwy oraz przeprowadzenie postępowania, a następnie podjęcie odrębnego rozstrzygnięcia w każdej ze spraw. Złożenie kilku żądań w jednym wniosku może bowiem wszcząć postępowanie w kilku sprawach (Wyrok WSA w Gdańsku z 6 listopada 2013 r.)”

Również w kontekście żądania przedłożenia dokładnych danych podmiotów wskazanych we wniosku GIF uznał decyzję WIF za bezzasadną (j/n):

Czekamy na wynik rozpatrzenia sprawy przez WIF bez zbędnej opieszałości i multiplikowania wymogów formalnych.

Cieszy nas kolejne pozytywne postanowienie GIF, bo nie ma lepszego prawa niż prawo egzekwowane. Co do przepisów antykoncentracyjnych oraz sankcji za ich naruszenie – były i są jasne i oczywiste. Od momentu wprowadzenia były wielokrotnie interpretowane, nawet przez Ministerstwo Zdrowia, które odpowiadało za ich kształt. I wszystkie te interpretacje, wytyczne GIF z 2004 roku, kiedy wprowadzono limit 1% mówiły jasno: jeśli podmiot, podmioty powiązane, kontrolowane itd. przekroczą limit 1%, WIF ma obowiązek cofnąć zezwolenie z art. 37ap. – Marcin Wiśniewski – Prezes ZAPPA.

Ostatnia pozytywna dla rynku, prawa i ZAPPA decyzja GIF: https://aptekarze.org.pl/gif-przychylil-sie-do-wniosku-zappa-decyzja-wif-byla-bezzasadna/

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www